Status NPU

Søndag den 12. april 2020

Naturpolitisk udvalg (NPU), DOF Vestsjælland

Kommentarer og status indhentet frem til udgangen af marts 2020, som følge af aflysning af planlagt NPU møde 16-mar-2020. Aflysningen skyldes henstillinger fra myndigheder og foreninger, herunder DOF, grundet risiko for smittespedning af Covid-19 influenza.

Medlemmer: Lene Smith (LS), Hans Ulrik Skotte Møller (HUSM), Inger Nielsen (IN), Jens Boesen (JB), Jette Hallig (JH), Lasse Braae (LB), Niels Poul Dreyer (NPD), Allan Nielsen (AN), Jette Reeh (JR), Knud Nielsen (KN), Henrik Wejdling (HW), Morten Jensen (MJ)

Konstituering i råd og udvalg:

  • Tovholder og kontaktperson i DOF VSJ’s bestyrelse: MJ

  • Kommunerepræsentanter:
   Odsherred: LB
   Kalundborg: JR
   Slagelse: HUSM
   Sorø: LS
   Holbæk: AN
   Ringsted: IN

    

  • Friluftrådet
   Odsherred: Peter Løn Sørensen
   Kalundborg: JR/JB
   Slagelse: JH
   Sorø: LS
   Holbæk: KN/AN
   Ringsted: IN

  • Vandsynsrådet for Slagelse: JH

  • Vandrådet for Smålandsfarvandet: NPD

  • Vandrådet for Kalundborg: JR

  • Skovbrugerrådet NVSJ: LB

  • Naturparkrådet Åmosen: JB

  • Brugerrådet for Gyrstinge Sø: NPD

  • Brugerrådet for Haraldsted Sø: IN

  • Medlem ad hoc: HW

    

Igangværende eller kommende projekter og ”sager”.
Nedenfor følger en liste over de sager der verserer, er på bedding eller som er/kan afsluttes.


Med lille skrift og i kursiv er anført ”gammel” status – Derefter seneste nyt:
 

Som udgangspunkt er kommunerepræsentanterne tovholdere på sagerne.

Lokaliteter:

Tempelkrog nord - (AN):
Den nye lokalitet Tempelkrog nord’s omlægningen fra landbrugsareal til udfældningsområde for landbrugets kvælstof overskud, blev til stor glæde for fugle og fuglekikkere. Området tiltrak sig stor opmærksom pga. de mere sjældne arter, der besøgte lokaliteten i kortere eller længere tid. Blåvinget And, Stylteløber, Odinshane, Aftenfalk, Hvidvinget Terne og Hvidbrynet Løvsanger.
Men området skulle sælges (efter at EU og staten havde brugt 14 mio. kr på omlægningen) i et udbud, hvor de tidligere lodsejere havde mulighed for, at købe deres jordlod tilbage for højeste bud. Selvom hovedparten af området var oversvømmet, ville landmændene kunne modtage landbrugsstøtte. Landbrugsstøtten ville i løbet af ca. 16 år kunne betale den forventede købspris tilbage. Oven i denne indtægt ville landmændene kunne lægge en væsentlig indtægt for udlejning af jagtretten. Muligheden for jagt var forøget meget væsentligt nu, hvor området var blevet oversvømmet og derfor rummede mange jagtbare svømmefugle.

Formanden for DN i Lejre var meget opmærksom på denne problematik og havde forsøgt at kontakte DN centralt sammen med DN Holbæk for, at få dem til at starte en fredningssag op. Uden at få nogen respons på det.
På et NPU-møde i DOF-Vestsjælland, blev vi enige om, at jeg skulle kontakte de omkring liggende afd. af DOF og DN.
Da jeg igen talte med formanden for DN Lejre, fik jeg at vide, at forslaget om fredning skulle op på næste Hovedbestyrelsesmøde i DN. Vi aftalte, at jeg skulle forsøge at få DOF til at skubbe på. Jeg kontaktede Knud Flensted, biolog i DOF, og han lovede, at ville kigge på sagen igen. Jeg skrev også et brev sammen med næstformanden i udvalget for klima og miljø, Karen Clausen direkte til Maria Reumert Gjerding, for at gøre hende opmærksom på vigtigheden af fredningssagen.
I mellemtiden var Udvalget for klima og miljø i Holbæk Kommune også blevet positivt stemt for et opkøb af området.
Den dag, hvor ønsket om fredning af området var til behandling i DN’s Hovedbestyrelse, ringede Knud Flensted og fortalte, at DOF’s HB havde besluttet at rejse en fredningssag. Han havde tilbudt DN at hjælpe med at fremskaffe data til processen.
Senest har jeg læst at et flertal bestående S, DF, Lokallisten, R, K, SF og Enhedslisten i Kommunalbestyrelsen i Holbæk, har besluttet, at de vil være med til at rejse fredningssagen sammen med DN. Med fredningen vil man forhindre jagt og sikre borgerne adgang til området hele året.
Lejre Kommune sprang fra et fælles projekt med Holbæk Kommune om at købe området, I modsat fald havde en fredning ikke været nødvendig.

Tirsdag d. 10-03-20 havde DN Holbæk og Holbæk Kommune indkaldt til et fælles orienteringsmøde om fredning af Tempelkrog nord.
To timer før mødet blev det aflyst pga. den aktuelle situation i DK.

Havvindmølleparkerne Omø Syd og Jammerland Bugt – (HUSM, HW):
Havvindmøllepark i Jammerland Bugt: Her har NPU fundet at der ikke er væsentlige argumenter fuglemæssigt mod placeringen, men at indsatsen skal placeres imod de foreslåede havvindmøller ved Omø, som har en placering midt i en trækrute af international betydning.

Havvindmøllepark på Omø Stålgrunde: DOF har sammen med Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Danmarks Jægerforbunds (DJF) hovedorganisationer samt den svenske Miljøstyrelsen (Naturvårdsverket) og Birdlife Sweden gennem hele 2019 fortsat aktivt protesteret mod placeringen af en stor havmøllepark ved Omø, hvor der i efteråret raster en kvart million vandfugle, så området er af international betydning for fem arter (Rødstrubet Lom, Gråstrubet Lappedykker, Sortand, Fløjlsand og Ederfugl, hvoraf to sidstnævnte nu er på IUCN’s Rødliste. Planlægningsprocessen synes at være gået noget i stå, og Energistyrelsen har meddelt, at der vil komme en ny offentlig høring om projektet. DOF arbejder på at få området udpeget som EU-Fuglebeskyttelsesområde.

HUSM: Seneste nyt i sagen er fra skype-møde mellem DJF og DOF VSJ (HUSM) fredag 20-03-2020. DJF gerne vil intensivere indsatsen mod de uønskede havmølleparker og vist i særdeleshed Omø Syd.
DJF har en nyansat en biolog, der skal stå for deres videre indsats mod Omø Syd m.v. Denne vil i nær fremtid kontakte Knud Flensted og høre, hvad DOF mener er mest relevant at foretage sig nu – og hvordan DJF kan spille med. DN skal nok også gerne være med.
Der var på mødet enighed om at sagen nu så vidt muligt skal afklares på det politiske plan og med ministre – folketingsmedlemmer – styrelser/departementer. DJF foreslog et §20-spm til ministeren fra folketingsmedlemmer – hvoriblandt flere mulige blev nævnt.
HUSM foreslog, at foreningerne i fællesskab kunne foreslå, at de centrale dele af Smålandshavet blev udpeget som vildtreservat, evt. via en koordineret indsats i Vildtforvaltningsrådet. En anmodning om udpegning til vildtreservat vil styrke områdets status i forhold til Kommissionen og en evt. Traktatkrænkelsessag DJF var ikke afvisende over for tanken, men det vil jo ikke juridisk forhindre, at der kan etableres Havvindmøller i området, der skal formentlig en reel §60 fredning af søterritoriet til – som i Vadehavet. – Poul Erik Hansen, Omø oplyser, at der er ingen havjagt (eller fiskeri) finder sted ude på Stålgrundene overhovedet, så det er reelt en gratis omgang for DJF.
DOF og DJF samt DN bør i samlet flok måske også prøve at få gennemført møder på højt niveau med Klimaministeriet/Energistyrelsen, evt. også med Miljøstyrelsen.

HUSM (21-mar-2020): Vi har ad omveje fået DCE’s (Nationalt Center for Miljø og Energi , AU) rapport fra 2016, hvor de anbefaler, at store dele af Smålandsfarvandet inkl. Omø Stålgrunde udpeges som EU-Fuglebeskyttelsesområde. MIM og MST vil ikke udlevere rapporten eller andre sagsarter i det hele taget. Sagen nu på VIP-niveau. Et møde mellem DOFs ledelse og SF’s miljøordfører har desværre måttet udsættes pga. corona-krisen.

DJF (30-mar-2020): har drøftet en ide om at de 3 formænd for DJF, DOF og DN skulle stå frem i landsdækkende medier med en fælles protest, både vedr. aktindsigten eller mangel på samme og for at gøre opmærksom på at den hellige ko, klimakampen, i den grad gør vold på naturen. Folketingets CO2 mål skal åbenbart tvinges igennem koste hvad det vil på naturens vegne.
Der bliver opstillet så mange solcelleanlæg nu at det rigeligt kan kompensere for de manglende møller på Omø Stålgrunde. DJF vender tilbage med info vedr. et eventuelt fælles pressemøde.

Tissø, Halleby Å – (JR, JB):
Tissø Forum, Industrien i Kalundborg (symbiosen) skal være sikret nok kølevand året rundt. Vandet tages fra Tissø og indvindingstilladelsen skal fornys. Derfor har der været nedsat et Tissø Forum, hvor de forskellige interessenter kunne bidrage med viden og ønsker og inddrages i arbejdet med overvejelser over konsekvenserne af indvindingen. Gennem arbejdet blev interessenterne informeret om resultaterne af de bestilte undersøgelser af hydrologien, som DHI udførte. De planlagte møder er nu afsluttet og sagen er behandlet politisk. Der vil blive en formel høringsfase. Konklusionen er, at vandstanden i Tissø hæves, hvilket betyder, vi nu må indgå i samarbejde med kommunen om den nødvendige hævning af fugleøerne i Tissøs sydende.

En ny sag om kano og kajaksejlads på Tissø m.v.:
Naturvejleder Mark Therkildsen (Naturpark Åmosen) skriver til JB (18-03-2020): Vi er blevet enige om at sende en ansøgning til Kalundborg Kommune og det har Jeg gjort dags dato. Jeg har vedhæftet ansøgningen, kort og skitser. Vi hører selvfølgelig gerne, hvis I har bekymringer eller ønsker til projektet. Så kan det være vi kan finde en fælles udformning.

JB skriver til NPU (18-03-2020): Dette har jeg fået i dag uden at have set noget som helst til det før. De vil åbenbart lave isætningspladser ved alle større landeveje der krydser Nedre Halleby Å mellem Tissø og Storebælt - den sidste for enden af Sukkerkanalen ved Bjerge Strand. Desuden er der jo tale om en isætningsplads ved Skarresø i den ende der ikke er fredet pga. ørnereden (men der er jo stærke kræfter i gang for at indskrænke det fredede område!) og planer om en landingsplads for havkajakker ved Ornum Strand. Jeg er betænkelig, men hvad siger I?
Når ansøgningen er sendt til Kalundborg Kommune gå jeg ud fra at Jette R. får den til høring.
Jeg ser først denne beskrivelse nu, og har ikke haft lejlighed til at indgå i drøftelser med NPÅ. Når DN nævnes må jeg sige, det ikke har været på dagsordenen, så det må være medlemmer, der har været i arbejdsgruppen, der har udtalt sig. Da arbejdsgruppen blev etableret, var vi vist ikke opmærksomme nok på, at det var relevant at indgå.

JR skriver til NPU (18-03-2020): Som reglerne er nu, kan alle sætte deres kano/kajak i vandet på den kommunale jord overfor Tissø roklub og sejle ud gennem sukkerkanalen til havet. Forskellen er, at ved etablering af en egentlig kano/kajakrute, bliver der noget mere færdsel på Tissø og nedre Halleby å. Bemærk Skarresø er ikke en del af denne plan.
Nedre Halleby å er for øvrigt ikke så spændende at sejle på, der er ret høje skrænter, så man ikke kan se landskabet. Faren er, at der også bliver trafik gennem Flasken.
DOF inviteres til at komme med ønsker, og det kan vi gøre. Vi kan også afvente sagen kommer i høring. JR beder om at sagen læses igennem og kommenteres.

Stold - (JR):
Vi har påklaget en afgørelse om, at der på Stold skal sprøjtes med Roundup for at bekæmpe Rosa Rugosa. Stold er forsvarets areal, og det udgør en lille del af Eskebjerg Vesterlyng. Der findes en fornuftig plejeplan udarbejdet af Forsvaret, hvor man netop understreger, man ikke ønsker at anvende kemisk bekæmpelse. Området indgår i Natura 2000 området og plejeplanen er en del af den handleplan, som har været i offentlig høring.

Denne sag er afsluttet og udvalget har modtaget kendelsen.

Skarresø – (JR):
Havørnereden på Skarresø: Et par kanoroere fra Jyderup har ihærdigt arbejdet på at få udvidet sejladsområdet på Skarresø. Havørnereden ligger i Kalundborg kommune, men bøjerne, der afgrænser sejladsområdet, ligger i Holbæk kommune. Vi har accepteret, at bøjerne bliver lagt på en linje fra Prinsesseholm og op mod Skarresholm, hvilket ville være en lille acceptabel udvidelse af sejladsområdet. De blev imidlertid genudlagt ved den tidligere afgrænsning. Sagen er ikke slut, de to Jyderupborgere har registreret sig som en projektgruppe under Jyderup Forum og arbejder fortsat på at kunne sejle på et større område, hvilket vi ikke kan godtage. Sagen er drøftet med Kim Skelmose og Ole Friis Møller, projekt ørn.

Denne sag følger JR op på, dels som redekoordinator, dels som kommunerepræsentant.

Tude Å – (HUSM, JH):
Tude Å-projektet er for tiden lagt i bero. Det menes at kommunen forholder sig til problemet omkring ørreder og deres overlevelse, samt økonomi angående lodsejere, der søger kompensation. Det anføres at Isfugl yngler (2-3 par) og Blå Kærhøg ses i vinterperioden. Naturen er sårbar for den færdsel, som en udbygget sti og kanosejlads medfører. Åens ændring er også et økonomisk spørgsmål.

Seerdrup Å – (JH):
Er stadig på Slagelse kommunes handleplan, og der blev et Isfuglepar generet. En lodsejer antyder, at kommunens folk bør politianmeldes på grund af alt for hårdhændet oprensning.

Gudum Å – Skovse Å – (JH):
Sagen er pr.5.marts 2020 taget op til drøftelse vedr. en multifunktionel jordfordeling, det sker i oprettelsen af Nordskoven, som er kommunens nye skovområde, hvor der pågår ansøgning om ”fri jordfordeling”. På længere sigt vil der opstå behov for en ønskeliste til Nordskovens udvikling, og her er en godt etableret sti samt et fugletårn værd at overveje.

Haraldsted Sø – (IN):
Der foregår forarbejde for etablering af Naturpark omkring primært Haraldsted sø, i samarbejde med Friluftsrådet, lokale foreninger og i samarbejde med Søskovlandets Landsbyklynge, som har etableret et solidt forarbejde bl.a.
Der er afsat budget i Kommunen til arbejde med Naturpark foreløbig for 4 år frem, og der arbejdes på projektet på alle niveauer.
Der er i samme ombæring arbejde i gang for et Aktivitets- og Naturhus enten i forbindelse med eksisterende gamle traktørsted eller alternativt i nærområdet I Vrangeskov.


Gyrstinge Sø – (NPD):
Der har været konflikt mægling i Brugerrådet omkring uenighed om hvordan landskabsplejen skulle foregå fremover. Fra mødet kan oplyses at en bruger fortsat arbejder via et sø-udvalg ved Gyrstinge for at ændre Naturplanen, som kun er 2 år gammel, så der bliver mulighed for at ændre på landskabet og bevoksningen i Sydøst langs stien til skade for fuglelivet. Der bliver nok en del polemik omkring det i 2020. DOF vil naturligvis kæmpe for at bevare Naturplanen som den er.

Ådalen, Høm Mølle, Englerup Mølle – (IN):
Klimatilpasningsprojekt og Ådals planer, med faunapassageændring ved Høm Mølle samt Englerup Mølle. Slusedæmningen begge steder er planlagt nedlagt, med fremtidig faunapassage som følge.

Store Åmose (Kongemosen) – fredning (KN):
Intet nyt indkommet.

Lej Sø og Lejodde – (HUSM):
Fuglelivet, især ynglefuglene, er i 2019 blevet overvåget af Villy Jensen (Frølunde) og Ulf M. Berthelsen (for Aarhus Universitet) i samarbejde med ejeren. Kommunen har bistået med vandstandsdata. Områdets forvaltning er ikke ukompliceret – det tørrer ret let ud, der er mange prædatorer (ræve, Krager) og en del forstyrrende færdsel, hvor mange turister desværre ikke respekterer fredningsbestemmelserne, har løse hunde med o.l. I 2019 undgik man dog den totale udtørring af Lejsøen og bestandene på ca. 75 par Klyder og 3 par Store Kobbersnepper havde god ynglesucces, mens den kun var moderat for Fjordterner og Dværgterner og Havternerne fejlede helt. Ejeren regulerede først på året et antal ræve og Krager på stedet.

Fugle-årsrapport fra 2019 sendt til MJ.
Ny sag 27-03-2020: Slagelse kommunes borgmester John Dyrby Poulsen (S) vil ifølge avisen Sjællandske have anlagt en stor, ny havn nord for Storebæltsbroens landfæste, dvs. på Lej Sø- Lejodde og arealerne nord herfor, der er udpegede som EU-Fuglebeskyttelses- og Habitatområde!

Trundholm Mose – (LB):
En besigtigelse i Trundholm Mose sammen med Geopark Odsherred vedrørende Geopark Odsherreds projekt om formidling af fundet af Solvognen forløb i god ro og orden. De ønskede tiltag var ikke voldsomme, men hvis moden med at rykke diverse fremmedelementer ud i naturen fortsætter, er der nok mange naturfolk, der mener, at vi står over for et nyt problem oven i de talrige trusler, der er i forvejen. Umiddelbart er der ikke vitale fugle interesser på spil, og Solvognen er et unikt fund. Projektet er endnu på skitsestadiet, og der er endnu ikke søgt om diverse tilladelser. Geoparken har allerede holdt møde med DN Odsherred. Vi skal ikke glemme, at Trundholm Mose antagelig er det mest oplagte sted for naturgenopretning i Odsherred, der ikke kun vil give pote vedrørende biodiversitet, men også rummer væsentlige klima aspekter.

Pt. er der intet aktuelt – bortset fra, at det både fysisk, klima og naturmæssigt er det mest oplagte naturgenopretningsprojekt i Odsherred.

Nørrevang, Rørvig – (LB):
Planer om en ny 42 m høj telemast – midt i en vigtig rovfugletræk korridor er blevet trukket tilbage, men rygtet siger, at de vil gøre den eksisterende mast betydelig højere – hvilket ikke er meget bedre. Nogle mener, at der i tilladelsen til denne mast står ”at den aldrig må blive højere” – det har jeg dog endnu nået at få verificeret.

Humleøre – (IN):
Humleore Havørnerede: Oprindelig var 3 veje lukkede for adgang, grundet ynglende Havørn. Reden er imidlertid over et par år blevet flyttet, så vidt vides længere væk fra skovstierne. Oprindelig kunne reden udelukkende ses fra den fortsat og fremadrettede lukkede sti, stien i vinterperioden. Så-snart træerne udvikler blade kunne/ kan den ikke ses den ikke ses. Beskeden fra kommunen lyder, at kun en sti er lukket for offentligheden. Redekoordinator er Kim Skelmose, som der skal samarbejdes med i forhold til havørnereden.


Torpet Mose – (IN):
IN har anmodet om at man kigger på forbedret og højere naturkvalitet i Torpet mose i forbindelse med Vandløbsforvaltningen.

Gisseløre – (JR):
Sagen om bålpladser er afsluttet. Der er pt. ikke andre sager her.

Suså – (JH):
Hovedparten ligger i ST, der også har været ”pennefører” i de seneste sager. Det vides, at naturvejlederen i Sorø har fået 4,5 mill. af Novo Nordisk-fonden og 700.000 kr af Friluftsrådet til at etablere projektet ”En naturvidenskabelig rejse langs Susåen”. Den indebærer udbygning af 10 såkaldte basecamps lang åen, de skal være til aktiviteter og læring for hele familien, der skal uddannes pædagogisk personale til at omsætte Fælles Mål (folkeskolen) til konkrete tværfaglige forløb. De lokale aktører skal samarbejde om at give børn (især) science kapital. Interesserede melder sig venligst hos Kirsten Blicher Friis. Facebook-side oprettes til ide-udveksling.

Antvorskov øvelsesterræn – (JH):
I en kommentar til kommunens tilladelse til oprensning af og kratrydning omkring en snes vandhuller anmodede vi om, at der blevet taget hensyn til forekomsterne af bl.a. Nattergale, Kærsangere og Rørhøns. Vist kun med begrænset succes

Myndighederne kunne ikke tage hensyn til fugle. De fleste vandhuller er ryddet for bevoksning, og de bedste krat for nattergal synes helt ødelagt. Området vil blive tilset, når trækfuglene er ankommet.

Skellingsted – (KN):
Intet nyt indkommet.

Andre ”projekter”

Vandråd – (JR):
Arbejdet i vandrådet er kommet dertil, at kommunerne har meldt deres foreslåede indsats ud. Lystfiskerne har været meget aktive i deres kommentering, forståeligt nok.
Lige nu er arbejdet sat lidt på pause, men sekratariatskommunen (Holbæk) vil meget gerne have vores indspil nu. Arbejdet består jo i at forbedre kvaliteten af vandløbene med nogle udmeldte virkemidler og indenfor en økonomisk ramme.

Det JR beder om hjælp til, er viden om de vandløb, der er tale om. Er der steder, der skal have særlig interesse rent fuglebeskyttelsesmæssigt? Er der kendskab til steder, hvor fjernelse af en spærring, genslyngning eller andet, kunne være en mulighed? Eller steder, hvor isfugl, bjergvipstjert eller anden vandfugl skal beskyttes - have bedre forhold?
En oversigt er udsendt til NPU. Er kommunernes forslag ok - eller er der andre prioriteringer? Er lystfiskernes forslag/kommentering fornuftige set med fugleøjne?

Odsherred (LB):
Der er ikke mange vandløb i Odsherred. Søgning i DOFbasen (periode 1900 - 2020) for rastende fugle sorteret på lokalitet:
Vandstær 22 obs., Isfugl 654 obs. Bjergvipstjert 188 obs.
Ved gennemgang af lokaliteterne er der ikke mange "vandløbsobs".
Når man på de forskellige tiltag med "fuglebriller", så vil "gydetiltag" måske nok give bedre fødemuligheder for Isfugl, vel næppe de to andre arter.


Genslygning er nok dyrere, men det givet også mere natur "over vandet" - så det foreslås, at DOF arbejder for, at der i det mindste kommer et genslyngningsprojekt med på den prioriterede liste.

Ringsted (IN):
Et enkelt vandløb hører under Ringsted. Der fornemmes ikke problemer, uden dog den store indsigt netop i det område.

I vandrådsarbejdet er det helt andre prioriteter, med helt andre beliggenheder, der har haft størst interesse for opdatering. For nuværende er det kommunens folk, der finjusterer efter vores seneste prioriteringsmøde.

Sorø (LS):
Mange af vandløbsstrækningerne i Sorø er rørlagte og derfor ikke tilgængelige for fugle eller mennesker. Umiddelbart ses der ikke nogen uoverensstemmelser mellem kommunens, lystfiskernes og vores interesser og dermed heller ikke med kommunens forslag.


 

Holbæk (AN):
Der er set på "Liste over vandløb, der igen medtages i Vandrådsarbejdet og Basisanalysen til 3. vandplanperiode 202127 fordelt på hovedvandoplande og kommuner"
De vandløb der omtales i Holbæk Kommune, går ikke igen i det sidste referat fra Vandrådsmøde d. 27.02.20, som er rundsendt.

Holbæk Hørby Sørende o2210 1,14 Holbæk Svinninge Å, typ 2_bb o9874_x 3,00 Holbæk Tt. Elverdams Å, vdl 1-6 ros_2.2_04280 0,40 Holbæk Tt. Elverdams Å, vdl 1-, er de vandløb der er nævnt i ovenstående "Liste over vandløb..."
Det er nogle korte stræk på få hundrede meter, men deres eksakte placering kan ikke findes, f.eks. findes Hørby Sørende ikke på GoogleMaps. Elverdamsåen to stræk er heller ikke til at lokalisere.
Lystfiskernes kommentarer til projekterne kan ikke umiddelbart findes?

Det er "Grusbanden" der inde over Elverdamsåen, flere af personerne er gengangere fra Tuse Åes Ørredsammenslutning, som har gjort et stort arbejde for at restaurere generelt og genskabe slyngninger og våde enge fra Odsherredsbanen til Nykøbingvej. Noget der har gavnet fuglelivet i området. Hvis TØS eller "Grusbanden" er positivt indstillet overfor de forslåede ændringer, menes, at DOF kan læne os op ad dem.
På DOFBASEN er der søgt på Tuse å. Der findes kun to lokaliteter - T. Å v. Nykøbingvejen og T. Å v. udmundingen i Holbæk Fjord. Gennem de sidste 10 år er den kun observeret isfugl to gange (udmundingen v. Holbæk Fjord).
Isfugl er set flere gange ved Tuse Å, men længere opstrøms. Bjergvipstjert eller Vandstær er aldrig observeret ved Tuse å.

Isfuglen er observeret 40 gange ved Markerne syd for Tempelkrog og vest for Elverdamsåen gennem de sidste to år.

Slagelse (JH):
For Slagelses vedkommende er der kun ønske om, at Halleby Å ikke bliver forsømt. Ellers er jeg enig med jer andre i, at en række tiltag med henblik på at forbedre fiskenes levevis også forbedrer fuglenes chancer for at overleve.


Naturplaner (naturpolitikker) i div. kommuner – (alle):
Odsherred: Har været på agendaen på sidste GRO møde – der er dog meget langt fra det vi diskuterede til en egentlig naturpolitik. Spændende at se, om politikerne ”bider på” og om der bliver flere faser i dialogen.

Slagelse:
Mere blå og grøn natur i Slagelse Kommune. Sammen med Naturforum og kommunens forvaltning og politikere forberedes en kampagne for at bevare og forbedre kårene for biodiversiteten i 2020 og fremefter.

HUSM har sendt notat – ” Bemærkninger til ”Foreløbigt arbejdsdokument om Tema Biodiversitet” (Teknik og Miljø, Slagelse Kommune, den 18. december 2019)” - til Naturforum i Slagelse kommune.

Grønt forum. Friluftsrådets Hans Stoltz (DN) fortæller, at kløverstierne i Korsør er blevet opdateret og at der ligger kort på biblioteket. Der holdes forhandling med lodsejere nær Bisserup og til Stigsnæs om etablering af et stisystem. Det har ikke ført til resultater endnu. Istidsruten har 6 oplevelsescentre, og de indvies 16-17.maj 2020.

Ringsted:
Ringsted Kommune har afsat midler i perioden 2020 til 2024 til etablering af en Naturpark i naturområdet nord for Ringsted. Der etableres et Pilotnaturparkråd. Der tages udgangspunkt i Friluftrådets hjemmeside: At få en Naturpark, samt desuden referatet fra Brugerrådet med Landsbyklyngens udkast til en Naturpark Søskovlandet.

Sorø:
Kommuneplan er under udarbejdelse. DN Sorø vil via grønt Forum arbejde for at Sorø bliver en såkaldt Naturkommune, dvs. at Kommunen får udarbejdet en egentlig Naturpolitik i.s.f. den eksisterende Naturkvalitetsplan, som alene angiver den aktuelle (lidt gamle) status for naturen i kommunen. Kommunen ejer selv meget lidt jord, men der er meget stort potentiale for ny natur i form af efterbehandling af færdiggravede råstofgrave og genoptagelse af råstofgravning med efterfølgende krav om efterbehandling i de mange råstofgrave i den nordlige del af kommunen.
Derudover lægger den nye fredning i Store Åmose op til udarbejdelse af plejeplan for området, hvilket formentlig er nødvendigt for at sikre levestederne for Engsnarren, som formentlig har sin hovedyngleplads i DK netop her. Afventer endelig fastlæggelse af erstatningsbeløb


Isfugl - Slagelse Kommune – (HUSM):
Hårdhændet vandløbsvedligeholdelse ved Isfugls redeplads. På anmodning fra ejeren af kommunens eneste kendte ynglelokalitet for Isfugl har der været møde med kommunens vandløbsforvaltning, der blev bedt om ikke at fælde træer og buske omkring redestedet. Isfuglene bruger deres grene ude over vandet, når de styrtdykker efter føde i bækken. Kommunen lovede at tage hensyn, men gennemførte alligevel en alt for hårdhændet træfældning og beskæring.

Sagen er afsluttet (grundejeren har nu opsat et redekasseanlæg til Isfuglen).

Mulig temadag vedr. naturgenopretnings-projekter i Vestsjælland – før/nu/fremover (Naturstyrelsen) - (HUSM):
Et tidligere fremsat forslag: At få Olaf Christiani (Naturstyrelsen, Odsherred) til at holde foredrag om de forskellige genskabte stor søer og vådområder i Vestsjælland, set ud fra betydning for fuglelivet. (Evt. fællesmøde med DOF ST).

HUSM: Det vil være godt, hvis vi -gerne sammen med DOF Storstrøm kunne lave en temadag om dette emne – jeg har bl.a. fået tilsagn fra Olaf Christiani om at medvirke, men er gået i stå. Der bør nedsættes en mini-arbejdsgruppe, der kan stå for gennemførelsen.

Natura2000 områder - (LB/JR):
Der er pt. ikke nogen aktuelle høringer her, vi skal forholde os til. Høringen vedrørende udpegningsarter koordinerede Knud Flensted, DOF, Fuglenes Hus.

Den sidste proces var lidt af et rotteræs, hvor vi til en vis grad blev taget på sengen. Det svært gennemskuelige materiale bevirkede, at folk i en del af vores kommuner antagelig ikke fik deres ”guldkorn” frem til den endelige kommentering.
Der er også ny Rødliste – som vi bør fokusere på, og lære at bruge. Med de mange nye arter på listen, er der mange lokaliteter, der får ”hævet” deres naturværdi (det bliver ”lettere” for os at argumentere for deres bevarelse fremover. Hele dette ”problemkompleks” bure måske ”takles” i fællesskab af alle lokalafdelinger og DOF centralt.

Samarbejde med DN - (alle):
Odsherred:
I forbindelse med GRO har vi holdt formøder – især vedr. ”naturen i sommerhusområderne”, men der er ikke noget ”formelt” samarbejde.
Slagelse:
www.friuftsguiden.dk er et nyt site oprettet af Jan Woolhead, det dækker Region Sjælland. Under Find-dit-friluftsliv (del af sitet) bør vi se efter at vores forenings data er medtaget.

Samarbejde med DOF Storstrøm og evt. andre lokalafdelinger - (alle):
Samarbejdet, der blev lagt op til, blev aflyst af, at DOF Storstrøm valgte at arrangere temadage, som de så inviterede os til. Det er helt og holdent deres beslutning at gøre det på denne måde.
De to sidste møder har været spændende og har vel også fagligt været til gavn for vores arbejde.

Fuglekasser (stor-fugle) – (HUSM/JH):
Stor-kasse projektet er afsluttet i løbet af 2019 med ophængning 96 redekasser til Natugler, Slørugler, Tårnfalke og Store Skalleslugere. DOF har bistået med 15 kasser til Store Skalleslugere og faglig rådgivning, mens projektet i øvrigt er finansieret af kommunens Naturforum. Ca. 200 borgere henvendte sig til kommunen for at få ophængt en kasse. Kasserne er nu sat op fordelt med 21 på kommunale arealer og 75 hos private. De første kasser blev i 2019 beboet af Natugler, Tårnfalke og Alliker, men kasserne blev sat op ret sent. Vi forventer, at mange kasser tages i brug nu i 2020, bl.a. fordi vi i efteråret 19 har haft et stort museår i skovene.

HUSM: Projektet er nu afsluttet, vi har ikke kapacitet til ordentlig opfølgning og monitering, desværre, men jeg har tilfældigt i år fået meldinger om tre par Tårnfalke og et par Natugler, der har besat de nye kasser.
JH: Liste haves over ca. placeringer på kasserne, og der bliver fulgt op asap.

Fugletårn ved Kelstrup Enge – (LB/MJ):
I april/maj 2019 blev det foreslået af DOF VSJ og DN at opføre et fugletårn ved det genetablerede vådområde på Kelstrup Enge syd for Vig. Både en lodsejer, Naturstyrelsen Vestsjælland, samt DN og DOF støttede projektet, men af ukendte grunde døde ideen.

Mulighed for et projekt foreligger.

Naturen i sommerhusområderne – Odsherred - (LB):
Står pt lidt stand by. Spændende og potentielt emne, som det er relevant at ”holde i kog”. Fx spændende potentielle ynglefugle gennem årene: Sortspætte, Hedelærke, Nøddekrige og flere arter fluesnappere.

”Rewilding” projekt på Røsnæs – (LB):
En lodsejer skriver: Jeg har lige købt en lille gård på Røsnæs (13,5 hektar), som jeg har planer om at "rewilde" fra efteråret, og med håbet om at det bliver en lille natur perle med årene. I den forbindelse ville jeg høre om det er noget I kan være interesseret at følge, og måske være med til at lave en baseline registrering for at observere hvordan dyrelivet forhåbentlig øges år for år samt bliver mere varieret.
En lille gruppe interesserede fra DOF VSJ har meldt sig. Rune Tjørnløv har meldt sig som tovholder på sagen.
 

Nyt motorsportsanlæg på Stigsnæs – (HUSM):
Skal laves på de kommunale arealer syd for Stigsnæs Landevej, c. 40 ha. Kommunen gennemfører i 2020 en række forundersøgelser inkl. NATURA 2000. DN-Slagelse er primus motor i at få det standset.

Slagelse Kommune skriver til i DN Slagelse 24-mar-2020 (kort sammendrag):

- ” Det er korrekt, at Byrådet har besluttet, at administrationen skal arbejde videre med at undersøge mulighederne for at lokalisere et samlet motorsportsanlæg ved Stigsnæs.”
- ” På nuværende tidspunkt, er kommuneplantillæg og lokalplan ikke igangsat. Det forventes, at der til maj 2020 ansøges om at få udarbejdet lokalplan og kommuneplantillæg.”
- ”På nuværende tidspunkt er der igangsat en støjkortlægning af de forventede motorsportsaktiviteter baseret på input fra de forskellige motorsportsklubber. Det er ikke afklaret på nuværende tidspunkt hvilke miljøundersøgelser der igangsættes.”
- ” Som udgangspunkt vil der blive gennemført en konsekvensvurdering i forhold til motorsportsaktiviteternes indvirkning på Natura 2000 områder og bilag IV arter. Det vil blive undersøgt, om projektet kan påvirke arter og habitatnaturtyper på udpegningsgrundlaget.”

Kommende møder i DOF VSJ’s NPU vil blive planlagt når det er tilrådeligt.