Resultat af DOF-Vestsjællands vågeovervågning 2018

Søndag den 14. oktober 2018

8 forskellige rovfuglearter og en for overvågning helt ny hejreart viste sig for de mere end 75 gæster og optællere, der i dag havde taget opstilling ved Storebæltsbroen, Flasken ved Reersø og Stigsnæs Færgehavn for at overvåge fugletrækket. 775 Musvåger blev det til i alt – heraf trak de 49 ud langs Storebæltsbroen.

Solen stod klar, termikken stod klar og ornitologerne stod klar – men vinden stod i syd-sydøst og nåede 5-6 m/sekund. Så vil de trækkende rovfuglene ikke gerne følge Storebæltsbroen over det farefulde vand. Og dagens observationer havde som de tilsvarende observationer de foregående 16 år primært til formål at afdække ved hvilke vind- og vejrforhold, Musvåger og andre rovfugle trækker ud langs med Storebæltsbroen.

49 Musvåger blev det til, der trak ud langs broen i de fire timer, dagens observationer stod på, og af dem kom de 3 tilbage, mens 262 i stedet trak videre mod Stigsnæs i syd, hvor i alt 287 trak ud mod Agersø og Omø. Helt ekstraordinært oplevede de fremmødte ved Flasken lige nord for Reersø et flot træk af hele 177 Musvåger med kurs stik syd. Normalt ses her kun ganske få, og det store fremmøde skyldtes formentlig, at de sidste dage med sydøstlige vinde havde blæst en del fugle tværs over Sjælland, og at de nu ved synet af det grufulde Storebælt valgte en stik sydlig kurs for dog at finde et sted, hvor det var muligt at komme over. En del af dem er nok de samme, som observatørerne ved Storebæltsbroen så trække syd langt inde over land, og måske også en del af dem, som observatørerne ved Stigsnæs så trække ud over Agersøsund.

Dagens vigtigste lære
Den vigtigste lære af dagens tællinger – der i år altså gennemførtes for 17. år i træk – var, at de hidtidige observationer af vågernes ulyst til at trække med vinden skråt ind bagfra holder stik. Et andet forhold, der bekræftedes, var, at rigelig sol giver en stor energi-indstråling, som varmer jordoverfladen op, hvorved der skabes termik – det vil sige opadgående luftstrømme, som de dovne rovfugle holder meget af at stige kredsende til vejrs i. På de to DMI-vejrstationer Flakkebjerg og Tystofte, der ligger inde i baglandet i forhold til hhv. Storebæltsbroen og Stigsnæs, måles solindstrålingen kontinuerligt, og i dag nåede den for årstiden svimlende højder over 400 watt pr. m2. Det giver – alt afhængig af lufttemperaturen – erfaringsmæssigt rigtig god termik, og det stod da også klart, at allerede kl. 11.30, hvor indstrålingen overskred 300 watt pr. m2, kom der rigtig gang i kredseriet inde over land, hvor Musvågerne sås skrue op til stor højde, for så at glide mod syd.

En sidste lære var, at selv efter mere end en uge med godt trækvejr, var der tilsyneladende flere våger, hvor de kommer fra. Dog var der et stykke vej til de over 1.000 Musvåger, der er registreret udtrækkende ved Stigsnæs på en enkelt dag i den forgangne uge, og læren er, at når vind, vejr og træk skal sammenlignes, er det vigtigt også at gå nogle dage tilbage i tiden og sammenligne vejr og antal fugle også her. Mange dage med godt vejr giver færre fugle på sidstedagen – mens omvendt godt trækvejr efter flere dages dårligt vejr giver et ekstraordinært stort træk. Alt det skal der tages højde for, når ornitologerne efter 100 år skal gøre det store regnestykke op, og bedømme, hvornår Storebæltsbroen trækker.

8 forskellige rovfuglearter på spil
Det var ikke kun Musvåger, de fremmødte havde fornøjelsen af. På de tre observationssteder blev der i alt set ikke mindre end 8 forskellige rovfuglearter – ud over Musvåge således også Fjeldvåge, Blå Kærhøg, Spurvehøg, Tårnfalk, Vandrefalk og Rød Glente – og ved Flasken også en trækkende ung Havørn, ligesom 2 gamle Havørne holdt til i området. Og som om det ikke var nok, passerede også 3 Sølvhejrer forbi – første gang denne nyindvandrede hejreart viser sig under den årlige vågeovervågning. Til gengæld var det kun folkene ved Storebæltsbroen og Stigsnæs, der havde fornøjelsen af Fjeldvåge, Blå Kærhøg og Vandrefalk – sidstnævnte først i det sidste observations-kvarter, hvor fuglen ved Storebæltsbroen halsede afsted sydover, mens der ved Stigsnæs var tale om lidt opvisning fra to lokale Vandrefalkes side.

Antalsmæssigt fordelte rovfuglene sig således: Fjeldvåge viste sig med ét eksemplar ved hhv. Storebæltsbroen og Stigsnæs. Blå Kærhøg trak ud langs Storebæltsbroen med 2 eksemplarer og ét eksemplar ved Stigsnæs. Spurvehøge var der 3 af ved Flasken, 8 trak ud ved Storebæltsbroen – hvor 6 andre trak ind fra nordvest, og en enkelt eller to sås trække syd, mens 19 trak ud ved Stigsnæs. Tårnfalk sås kun med et enkelt, rastende eksemplar ved Storebæltsbroen og Vandrefalken som nævnt med ét sydtrækkende eksemplar ved Storebæltsbroen og 2 lokale ved Stigsnæs, mens Rød Glente sås med ét eksemplar ved både Flasken og Storebæltsbroen og 2 eksemplarer på Stigsnæs. De tre Havørne huserede som nævnt alle ved Flasken.

Ud over de opsigtsvækkende Havørne og Sølvhejrer ved Flasken, var de fremmødte her vidne til et ret massivt træk af Allike, idet i alt 320 eksemplarer lagde vejen sydover. 15 Hjejler og 100 stære trak, og 13 Almindelige Ryler, 750 Bramgæs, 3 Gravænder og 5 Blishøns rastede.

Ved Storebæltsbroen trak ud over de nævnte rovfugle også 124 Ringduer ud langs broen, mens 100 trak mod syd, og 96 Alliker fulgte broen ud mod vest, men i løbet af dagen kom der faktisk endnu flere - nemlig 165 – retur. En enorm stæreflok holdt til i området, og den afskallede ind i mellem mindre flokke, der trak ud – således 2.667 i alt. Der ud over nogle få udtrækkende Engpibere, ligesom 2-3 rastende Skærpibere åbnede ballet sammen med rastende Bjergvipstjert og Stenpikker. Finketrækket var sparsomt – således kun registreret 3 Bog- og 3 Kvækerfinker udtrækkende, samt i alt 15 Sanglærker, en enkelt Fiskehejre, Jernspurv, Rørspurv samt Stor Flagspætte trak ud. 6 Stillitser rastede tillige med 11 Grønsiskener og nogle mejseflokke, der talte både Blåmejse, Musvit og Sortmejse.

Stigsnæs bød ud over de nævnte rovfugle på 228 Ring- og 22 Hulduer, 136 trækkende Bramgæs, 325 Stære, 90 Alliker, 10 Bogfinker, 1 Sanglærke, 60 Blåmejser, 1 Musvit, 13 Råger, 1 Kvækerfinke og 15 Gråsiskener.

Stort træk i den forgangne uge
Over en uge med formidabelt trækvejr havde sænket forventningerne hos arrangørerne med hensyn til, om der overhovedet ville være flere rovfugle at vise frem

Træktallene i DOF-basen, der er det sted, hvor alle landets ornitologer indrapporterer deres observationer, viste med al tydelighed, at ’fuglen nemt kunne være fløjet’: Den 10. og 11. oktober oplevede Nordsjælland et markant indtræk af Musvåger fra svenskesiden – f.eks. blev over 1.000 fugle noteret trækkende over Skansebakken ved Hillerød og over 500 fugle kom ind ved Hellebæk. Og de trak også ud i stort tal på den vestsjællandske side: Over 1000 Musvåger blev rapporteret udtrækkende over Stigsnæs den 10. oktober, over 500 trak syd ved Klarskov den 11. oktober, 270 trak ud ved Stigsnæs den 12. og yderligere 583 den 13. oktober. Men der var altså tydeligvis fortsat lidt at give af!

Fjeldvågen hyppigere end vanligt i år – men mest i øst
Ornitologerne på dagens overvågningsdont havde satset lidt på at se nogen af alle de Fjeldvåger, der i de første fjorten dage af oktober er rapporteret på Sjælland. Fjeldvågen er en slægtning til Musvågen, som så et sige tager over, når vi kommer så langt mod nord, at træerne viger for fjeldhede og tundra. Her lever den fortrinsvis af lemminger, og på år, hvor der er mange af dem, har Fjeldvågerne særlig god ynglesucces, og vi ser derfor flere hos os om vinteren.

Året i år må være et rigtigt lemmingeår, for der tastes ekstraordinært mange Fjeldvåger ind i DOF-basen for tiden. Over 80 fugle trak således ind på Stevns den 10. oktober, hvor en del også blev set på Præstø Fed. Men de holder sig tydeligvis i det østlige, for når bortses fra en snes fugle ved Rørvig og en enkelt om dagen ved Stigsnæs, så er der ikke set større træktal på Vestsjælland – mens der har trukket mellem 20 og 30 fugle ud om dagen ved Gedser Fuglestation i dagene 10.-13. oktober, hvor Dueodde på Bornholm også var god for 14-16 fugle om dagen. Dagen i dag ved Storebæltskysten gav som nævnt et par stykker, men altså intet mod de østlige træksteders resultater.

På den igen til næste år
Alle er klar til at tage en tørn igen på samme tid og sted næste år – og de næste 82 igen, så vi når op på 100 i alt. Det gør det – som trækkoordinatoren siger det med et glimt i øjet – nemlig lettere at regne med procenter.

Yderligere info: Henrik Wejdling, 51 26 90 56

Kurve over solindstrålingen ved Tystofte i timerne op til og under observationerne. Kilde: DMI’s hjemmeside.

 

image.png