Generalforsamling
Søndag den 3. februar 2019 13:00 - 16:00

Tilmelding senest: 20. januar 2019

Generalforsamling i DOF Vestsjælland søndag den 3. februar 2019

Mødested: Ringsted Kulturcenter, Søgade 3, 4100 Ringsted.

Vores arrangement består af 4 dele:

1 kl 10.00 - ca 11.45 Fugletur til Gyrstinge Sø, Turleder Henrik Wejdling.

2 kl.12.00 - 13.00 Fælles frokost - Lokalafdelingen byder på en let anretning. Husk tilmelding til Inger Nielsen (inger.ml@nielsen.mail.dk) senest 20 januar.

3 kl 13.00 - ca. 14.30 Selve generalforsamlingen.

4 ca. 14.30 - 15.30 “Underholdning” er endnu ikke på plads - nærmere følger.

Dagsorden til generalforsamling (i henhold til lovene)

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af referent

  3. Beretning om lokalafdelingens virke

  4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

  5. Fremlæggelse af handlingsplan og budget for 2017 til godkendelse

  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (alle genopstiller)

  7. Valg af 3 repræsentanter og suppleant til DOFs repræsentantskab

  8. Valg af revisor og evt. revisor suppleant

  9. Forslag fra medlemmerne

  10. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal fremsættes skriftligt og begrundet over for bestyrelsen senest tre uger før mødets afholdelse.

Medlemmer af bestyrelsen vælges for to år ad gangen. Kandidater til lokalafdelingens bestyrelse opstilles af denne eller ved skriftlig indstilling fra mindst fem medlemmer. Eventuel indstilling af kandidater følger reglerne for forslag fra medlemmerne.

Det kan anbefales at varme op til generalforsamlingen med lokalafdelingens fugletur:

Gyrstinge Sø 10:00 - ca 11:45

Turen før generalforsamlingen går i år til Gyrstinge Sø, hvor vi vil besøge det nye fugletårn. Området giver gode muligheder for mange forskellige fugle, bl.a. Havørn, Bramgås og Sølvhejre.

Vi mødes på P-pladsen ved St Bøgeskov (ved Ringsted Skovbørnehave), Store Bøgeskovvej 30, 4100 Ringsted.

Turleder Henrik Wejdling.